Woon- en Zorgcentrum Denderrust VZW
Rectificatie

Het ontwerp en de bouw/renovatie van een woonzorgcentrum en GAW’s met inbegrip van de open en semipublieke ruimte op de site van het Woon- en Zorgcentrum Denderrust

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Woon- en Zorgcentrum Denderrust VZW
Nationaal identificatienummer
0821.092.231_537405
Postadres
Alfons De Cockstraat 12a
Plaats
Herdersem
Postcode
9310
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jürgen Eeckhout
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.denderrust.be/nl

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310622

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het ontwerp en de bouw/renovatie van een woonzorgcentrum en GAW’s met inbegrip van de open en semipublieke ruimte op de site van het Woon- en Zorgcentrum Denderrust

Referentienummer: De Keuster Advocaten-97.1/17-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45215100 - Gebouwen voor de gezondheidszorg

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De Aanbesteder is een onafhankelijke vzw die vandaag een WZC (woonzorgcentrum) uitbaat met 147 kamers, nl. 100 RVT (Rust- en Verzorgingstehuizen), 37 ROB (Rustoordbedden) en 10 CKV (Centrum voor Kortverblijf), 2 dagverblijven, 29 GAW’s (Groep van Assistentiewoningen), een lokaal dienstencentrum en een kinderdagverblijf.
De klanten van de Aanbesteder zijn zowel valide, zorgbehoevende als zwaar zorgbehoevende personen en personen met dementie.
De Aanbesteder wenst evenwel een marktconform aanbod te realiseren, reden waarom deze opdracht wordt uitgeschreven.
De Aanbesteder wenst bijgevolg de renovatie/nieuwbouw van 135 kamers en diverse bijhorende infrastructuur en 31 GAW’s te realiseren volgens een opgemaakt Masterplan. Dit wordt het project P20/22 genoemd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-518099

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 120-272528

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Nieuw document : Vragen en antwoorden 2