Rectificatie

Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
woon- en zorgcentrum de Bekelaar
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kliniekstraat 2
Plaats
Lommel
Postcode
3920
NUTS-code
BE222 - Arr. Maaseik
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tom Houthuys
Telefoon
+32 11549500
E-mail
thouthuys@debekelaar.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.debekelaar.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290831

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken

Referentienummer: WZC de Bekelaar-40280-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45215212 - Bouwen van bejaardenhuis

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534584

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 221-458623

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Officiële benaming
In plaats van:
kamer van koophandel Limburg
Te lezen:
recthbank van eerste aanleg Limburg

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Adres
Te lezen:
Parklaan 25 bus 2

Overige nadere inlichtingen

-