Rectificatie

Antwerpen – FOD Justitie – Restauratie en renovatie van gebouw FOD Justitie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Nationaal identificatienummer
0208.312.646_26960
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Katrien Huyghe
Telefoon
+32 32230082
E-mail
oga.vrn@buildingsagency.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.regiedergebouwen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324236

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Antwerpen – FOD Justitie – Restauratie en renovatie van gebouw FOD Justitie

Referentienummer: VRN-2018-1100493-KAHU-137B-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45454100 - Restauratiewerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Antwerpen – FOD Justitie – Restauratie en renovatie van gebouw FOD Justitie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-503361

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 026-057244

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Rechtzettingsbericht 4 heeft als bijlage een aangepaste samenvattende meetstaat. Dit ter vervanging van de samenvattende meetstaat die als bijlage bij rechtzettingsbericht 3 zat. Dit gehele rechtzettingsbericht, inclusief bijlage, maken voortaan integraal deel uit van het aanbestedingsdossier voor het project “Restauratie en renovatie van Gerechtshof Britselei Antwerpen, Bijzonder bestek nr. 2017/11.0049/137B”.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!