Gemeente Hamme
Rectificatie

Aanleg parking Meulenbroekstraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Hamme
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Marktplein 1
Plaats
Hamme
Postcode
9220
NUTS-code
BE232 - Arr. Dendermonde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 52475500
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.hamme.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg parking Meulenbroekstraat

Referentienummer: 2018887

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-515814

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Wijzigingen en aanvullingen Bestek Pagina 66 (titel 1.3.4 Kenmerken van beton) Er wordt geen kleurstof toegevoegd aan de betonsamenstelling. De tabel komt te vervallen en wordt vervangen door een andere (zie documenten). Meetstaat voor offerte Algemeen Een nieuwe meetstaat voor offerte is toegevoegd. Post 64 is verwijderd. Post 67 (nieuwe post 66) voorziet het impregneermiddel.