Infrabel - Area North-West
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

57/54/3/17/007 Brugge Blok 7: verbouwen van een seinhuis

Het betreft een verbeterbericht van een voorgaande publicatie (BDA nr. 2017-518131) gepubliceerd op 09/06/2017 met toevoeging van wijzigend bericht 1 van 21/08/2017 in bijlage bij deze aankondiging. De redden hiervoor is dat omwille van technische redenen het niet mogelijk is om na 30/06/2017 een erratum te publiceren op een dossier dat voor 30/06/2017 werd bekend gemaakt. De aanbestedende overhead moet daarom nogmaals een aankondiging van een opdracht (CN) publiceren. Deze overgangsmaatregeling staat ook vermeld op de website van e-Procurement.
De aanneming omvat voornamelijk:
* Het verbouwen van een bestaand seinhuis, waarvan de technische installaties in dienst dienen te blijven voor het rijden van het treinverkeer in de volledige area NW
* Het vernieuwen van de HVAC installatie
* Het ombouwen van het gelijkvloers tot elektrische installatie
* Het omvormen van de verdiepingen tot burelen en seinzaal, ...
* Het plaatsen van trekputten buiten het gebouw.


Datum van verzending van deze aankondiging
21-08-2017
Publicatiedatum
21-08-2017
Deadline
13-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45450000 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Area North-West
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

Een RSZ-attest overeenkomstig art. 67 van het KB plaatsing van 16.07.2012 en een geldig fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten overeenkomstig art. 68 van het KB plaatsing van 16.07.2012, afgeleverd door de Algemene Administratie Inning en Invorderingen, NOGA-Toren A, 17e verdieping, Koning Albert II-laan 33 bus 43 te 1030 Schaarbeek. Tel. 02/575 80 80, e-mail: telemarc.minfin.fed.be, max. 15 dagen voor de uiterste datum van indiening van offertes.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D