Rectificatie

TR 083307 - Restwerken tussen Arlon en de Luxemburgse grens en de overbrugging van Hondelange

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
INFRABEL - Directie Asset Management
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue Ernest Solvay 1
Plaats
Luik
Postcode
4000
NUTS-code
BE33 - Prov. Liège
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V. via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
Telefoon
+32 24327472
E-mail
ppcell@tucrail.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289262

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

TR 083307 - Restwerken tussen Arlon en de Luxemburgse grens en de overbrugging van Hondelange

Referentienummer: I-AM (TR)-TR 083307-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45234160 - Maken van bovenleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

TR 083307 - Restwerken tussen Arlon en de Luxemburgse grens en de overbrugging van Hondelange

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533237

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 210-436937

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
15-12-2017
Te lezen:
12-01-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
15-12-2017
Te lezen:
12-01-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:
De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit: • Bovenleidingswerken ter hoogte van de OVB van Hondelange op de L167 • Bovenleidingswerken voor de aanpassing van de toekomstige neutrale zone (NZ) te Barnich op de L162 die een fasescheidingszone zal worden na de switch 25kV • Bovenleidingswerken voor de aanpassing van de toekomstige neutrale zone (NZ) te Hondelange op de L167 die een fasescheidingszone zal worden na de switch 25kV • Bovenleidingswerken voor de creatie van een verdeling met luchtstrook aan de grens (KP 207.800) • Bouwkundige werken voor het bouwen van sokkels van de keet voor de afstandbediening ter hoogte van de FSZ van Barnich (L162) en van Hondelange (L167) • Plaatsen van de geïsoleerde IAK in sleuven en creatie van de spooroversteek voor ITV/GTV • Plaatsen van schakelaars en CT ter hoogte van de FSZ van Barnich • Bouwkundige werken voor het bouwen van de sokkels voor keten en massieven voor herses 25kV • Bovenleidingswerken vooor het bouwen van de herses 25kV • Aanpassing op de bovenleiding gemengde R3 op het baanvak Aarlen-grens
Te lezen:
De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit: • Bovenleidingswerken ter hoogte van de OVB van Hondelange op de L167 • Bovenleidingswerken voor de aanpassing van de toekomstige neutrale zone (NZ) te Barnich op de L162 die een fasescheidingszone zal worden na de switch 25kV • Bovenleidingswerken voor de aanpassing van de toekomstige neutrale zone (NZ) te Hondelange op de L167 die een fasescheidingszone zal worden na de switch 25kV • Bovenleidingswerken voor de creatie van een verdeling met luchtstrook aan de grens (KP 207.800) • Bouwkundige werken voor het bouwen van sokkels van de keet voor de afstandbediening ter hoogte van de FSZ van Barnich (L162) en van Hondelange (L167) • Plaatsen van de geïsoleerde IAK in sleuven en creatie van de spooroversteek voor ITV/GTV • Plaatsen van schakelaars en CT ter hoogte van de FSZ van Barnich • Bouwkundige werken voor het bouwen van de sokkels voor keten en massieven voor herses 25kV • Bovenleidingswerken vooor het bouwen van de herses 25kV • Aanpassing op de bovenleiding gemengde R3 op het baanvak Aarlen-grens • Aanpassing van de bovenleiding gemengde R3 op de L162

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
In plaats van:
Erkenning: ondercategorie H2, klasse 7;
Te lezen:
Erkenning: Categorie H, klasse 7;

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande
In plaats van:
Maandelijkse betaling door Infrabel, overeenkomstig de wetgeving over overheidsopdrachten (Wet van 15 juni 2006 (BS van 15/02/2007) en KB van 14/01/2013 (BS 14/02/2013)), de Wet van 02/08/2002 (BS van 07/08/2002) en hun latere wijzigingen. De betalingsmodaliteiten zijn in het bestek bepaald (deel 2, artikel 95).
Te lezen:
Maandelijkse betaling door Infrabel, overeenkomstig de wetgeving over overheidsopdrachten (Wet van 17/2016 (BS van 14/07/2016) en Koninklijk Besluit van 14/01/2013 (BS van 14/02/2013), aangepast door het Koninklijk Besluit van 22/06/2017 (BS 27/06/2017)), de Wet van 02/08/2002 (BS van 07/08/2002) en hun latere wijzigingen. De betalingsmodaliteiten zijn in het bestek bepaald (deel 2, artikel 95).

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Het bestek, de plannen en de eventuele verbeterberichten zijn enkel te downloaden, op het adres vermeld bij “Elektronische toegang tot informatie” hernomen in punt I.3) hiervoor. De aanbestedende overheid legt het gebruik van elektronische middelen op voor het indienen van een offerte via de website e-Tendering van het platform e-Procurement. Er wordt een facultatief bezoek ter plaatse georganiseerd op 10/11/2017. Modaliteiten: zie het deel “Algemene contractuele bepalingen” van het bestek. Eventuele vragen over het bestek dienen gesteld te worden via het Forum “Vraag antwoord” hernomen in het adres van het kopersprofiel.
Te lezen:
Het bestek, de plannen en de eventuele verbeterberichten zijn enkel te downloaden, op het adres vermeld bij “Elektronische toegang tot informatie” hernomen in punt I.3) hiervoor. De aanbestedende overheid legt het gebruik van elektronische middelen op voor het indienen van een offerte via de website e-Tendering van het platform e-Procurement. Er wordt een facultatief bezoek ter plaatse georganiseerd op 21/12/2017. Modaliteiten: zie het deel “Algemene contractuele bepalingen” van het bestek. Eventuele vragen over het bestek dienen gesteld te worden via het Forum “Vraag antwoord” hernomen in het adres van het kopersprofiel.

Overige nadere inlichtingen

Toevoegen van verbeterbericht n° 1, met een nieuwe versie van het bestek