Aankondiging van een gegunde opdracht

31019426: Aankondiging van een wijziging herinrichting Afferdense en Deestse Waarden (verwijderen vaste fundering)

Tijdens de sanering bleek dat de fundering geen los puin betreft, maar een vaste fundering. Voor het behalen van de doelstelling waterstandsverlaging dient t.p.v. de hoogwatergeul de ontwerphoogte gehaald te worden, daarom dient de volledige fundering vrijgegraven, gesloopt en verwijderd te worden welke boven de ontwerphoogte ligt. Voor het verwijderen van deze vaste fundering dient er een aanvullend archeologisch onderzoek gedaan te worden en aanvullende sloopwerkzaamheden te worden verricht.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
NL22 - Gelderland
Opdrachtcodes (CPV)
45111100 - Sloopwerkzaamheden
45262210 - Funderingswerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Postadres
Griffioenlaan 2
Plaats
Utrecht
Postcode
3526 LA
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Evelien Bremer
E-mail
Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
60497.88 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Boskalis Nederland B.V. , Waalhaven Oostzijde 85, 3087 BM Rotterdam, NEDERLAND

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!