Rectificatie

A1095004 - Uitkerke, EM renovatie PS Makreelstraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Bart Van Eygen
Telefoon
+32 34504511
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294789

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

A1095004 - Uitkerke, EM renovatie PS Makreelstraat

Referentienummer: AQFINFRA-A1095004-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

A1095004 - Uitkerke, EM renovatie PS Makreelstraat
De werken omvatten voornamelijk volgende:
*Tijdelijke maatregelen ikv waterhuishouding gedurende de werken
*Afbraakwerken van bestaande droog opgestelde pompen en leidingwerk
*Monteren en aansluiten van 3 stuks droog opgestelde pompen
*Leveren en monteren van leidingwerk in RVS en appendages
*Elektrische werken en aanpassingen in het bestaande bord
*Bouwkundige werken en aanpassingen ikv toegankelijkheid en veiligheid

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-538409

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Wijzigingen bestek, meetstaat en plannen. Aangepaste documenten zijn beschikbaar.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!