Rectificatie

Bestek nr. WBK-BB0030 Kanaal Bocholt-Herentals – Gemeente Mol en Neerpelt. Herstellen van een oeververdediging te Mol en Neerpelt.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11298468
E-mail
greet.bynens@vlaamsewaterweg.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290460

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bestek nr. WBK-BB0030 Kanaal Bocholt-Herentals – Gemeente Mol en Neerpelt. Herstellen van een oeververdediging te Mol en Neerpelt.

Referentienummer: NV De Scheepvaart-WBK-BB0030-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Een nieuwe oeververdediging wordt aangelegd door het inbrengen van stalen damplanken, afgewerkt met een wrijfhout uit azobé. Er worden trappen voorzien, en de bovenzijde van de damwand wordt afgewerkt met een rooster. De bestaande oeververdedigingen worden verwijderd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534288

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht nr.2: (Nieuwe samenvattende en beschrijvende meetstaat werden aan de documenten toegevoegd, evenals document: 22493_R01 Baggerspecie v2 definitief.docx) Deel 1: Het eindrapport van het onderzoek van de baggerspecie te Neerpelt wordt onder Deel III Bijlagen aan het bestek onder punt nr.3 Documenten milieuhygiënisch onderzoek toegevoegd aan het bestek. Deel 2: Bij post nr. 70 “Constructiestaal voor de staalconstructie volgens 26-2, S235JR, I-profielen” VH kg staat geen hoeveelheid vermeld. De vermoedelijke hoeveelheid voor post nr.70 “Constructiestaal voor de staalconstructie volgens 26-2, S235JR, I-profielen” bedraagt 1000 kg. Deel 3: Post nr. 74 “Ladders uit staal volgens 32-66.2” VH 8 stuks moet worden gewijzigd in “Ladders uit staal volgens 32-66.2, retro-reflecterende markeerpalen inbegrepen” VH 8 stuks