Rectificatie

N12 : opmaak start- en projectnota & opmaak technische wegenis voor het wegvak tussen Beersebaan en Molenstraat.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32246835
E-mail
danielle.fransen@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320318

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320318

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

N12 : opmaak start- en projectnota & opmaak technische wegenis voor het wegvak tussen Beersebaan en Molenstraat.

Referentienummer: AWV A'pen-X10-N12-65_1M3D8E-18-34-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45112730 - Landschappelijke vormgeving van wegen en snelwegen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is om een start- en projectnota op te maken voor de N12 op het grondgebied van de gemeente Vosselaar voor het vak Beersebaan en Molenstraat met inbegrip van deze kruispunten.
Voor dit wegvak kan teruggevallen worden op de streefbeeldstudie.
De technische uitwerking van wegenis vertrekkende van de projectnota en dit voor het voor het vak Beersebaan en Molenstraat met inbegrip van deze kruispunten.
De veiligheidscoördinatie ontwerp maakt eveneens een onderdeel uit van de opdracht

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-526876

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR 01 VAN 19/09/2018 : De pdf streefbeeldstudie is opgeladen bij de besteksdocumenten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!