Aankondiging van een gegunde opdracht

NEO tweede schijf– Congrescentrum en hotel(s) op het Heizelplateau

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Neo
Nationaal identificatienummer
0552.737.177_548157
Postadres
Belgieplein 1
Plaats
Laeken
Postcode
1020
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Henri Dineur
Telefoon
+32 24748575
E-mail
tender2@neobrussels.com
Fax
+32 24748281

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://neobrussels.com

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=317543

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

NEO tweede schijf– Congrescentrum en hotel(s) op het Heizelplateau

Referentienummer:   Neo-2-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Voor de gedetailleerde beschrijving identiek aan diegene opgenomen in de aankondiging van de opdracht bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen (aankondiging nr. 2013-517218) op datum van 30 juli 2013 en in het officiële Publicatieblad van de Europese Unie (aankondiging nr. 2013/S 150-260140) op datum van 3 augustus 2013, wordt verwezen naar het document in bijlage “beschrijving van de opdracht”

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   222.394.660,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Realisatie van:
- Een Congrescentrum voor internationale vergaderingen tot 5 000 personen en met een groot auditorium van minstens 3500 plaatsen en, rechtstreeks verbonden aan dit centrum:
- Een hotel van hoge standing (vier sterren of meer) diens offerte mag worden aangevuld met een hotel van drie sterren, voor een totale capaciteit van ten minste 250 kamers

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   100

Kwaliteitscriterium - Naam:   1. Stedenbouwkundige integratie en architecturale kwaliteit van het Project  / Weging:   45

Kwaliteitscriterium - Naam:   2. Attractiviteit en functionaliteit  / Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   3. Kwaliteit van leefmilieu, mobiliteit en duurzame ontwikkeling  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   4. Juridische en materiële uitvoeringsregels voor het project  / Weging:   25

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2013/S 150-260140

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

19-07-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Compagnie d'Entreprises CFE S.A.
Nationaal identificatienummer
0400.464.795
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE10
Postcode
1160
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Cofinimmo S.A.
Nationaal identificatienummer
0426.184.049
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE10
Postcode
1200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   222.394.660,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State - Bestuursrechtspraak
Postadres
Wetenschapstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349923
E-mail
info@raadvst-consetat.be
Fax
-
Internetadres
http://eproadmin.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Krachtens de artikelen 14 en 23 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en derechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies en artikel 19 van de gecoördineerde wetten van 12.1.1973 op de Raad van State moet een beroep tot vernietiging,op straffe van niet ontvankelijkheid, worden ingesteld binnen een termijn van 60 dagen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, al naargelang. Krachtens artikelen 15 en 23 van de wet van 17.6.2013 moet een vordering tot schorsing bij uiterst dringendenoodzakelijkheid, op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen een termijn van 15 dagen vanafde bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de betwiste rechtshandeling.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van State - Bestuursrechtspraak
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-08-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!