bpost
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Elektriciteitswerken – Vervangen van bestaande verlichting door LED verlichting

De werken hebben als doel het vervangen van de bestaande verlichting in 4 sorteercentra van bpost: Perceel 1: Antwerpen X (oppervlakte 32.400 m²), Perceel 2: Gent X (oppervlakte 32.500 m²), Perceel 3: Luik X (oppervlakte 22.000 m²) en Perceel 4: Charleroi X (oppervlakte 30.100 m²).
 Vervanging van de TL buizen door LED verlichting in een hal (geen kantoorruimtes).
 Gemiddeld 1 lamp per 12 m² in de huidige installatie.
 Machinehal (70% van de oppervlakte): 500 Lux vereist; sorteerhal (30% van de oppervlakte): 400 Lux vereist.


Datum van verzending van deze aankondiging
04-08-2017
Publicatiedatum
10-08-2017
Deadline
04-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
BE32 - Prov. Hainaut
BE33 - Prov. Liège
Opdrachtcodes (CPV)
45315000 - Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
bpost
Postadres
Muntcenter
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
John Poesen
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
1300000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie hoofdstuk 2 artikel 4 punt 5 van de selectieleidraad

Economische en financiële draagkracht

Gelieve hiervoor de selectieleidraad te willen raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 2 artikel 4 punt 6

Eventuele minimumeisen:

Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 2 artikel 4 punt 6
OPGELET, de in de selectieleidraad vereiste ondersteunende documenten dienen door de kandidaat bij de aanvraag tot deelneming gevoegd te worden (de verklaring op eer zoals opgenomen in het UEA volstaat niet).

Technische en beroepsbekwaamheid

Gelieve hiervoor de selectieleidraad te willen raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 2 artikel 4 punt 7

Eventuele minimumeisen:

Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 2 artikel 4 punt 7
OPGELET, de in de selectieleidraad vereiste ondersteunende documenten dienen door de kandidaat bij de aanvraag tot deelneming gevoegd te worden (de verklaring op eer zoals opgenomen in het UEA volstaat niet).