Rectificatie

22.158/2 - Afkoppeling Osbroekpark - aansluiting op Dender- Aalst

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Bart Van Eygen
Telefoon
+32 34504511
E-mail
Aanbestedingen@aquafin.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290359

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

22.158/2 - Afkoppeling Osbroekpark - aansluiting op Dender- Aalst

Referentienummer: AQFINFRA-22.158/2-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

22.158/2 - Afkoppeling Osbroekpark - aansluiting op Dender- Aalst
• De aanleg van een gravitaire regenwaterleiding in open sleuf door middel van eivormige buizen met afmeting 1950 op 1150mm.
• Het bouwen van een uitstroomconstructie op de Dender
• De opbraak van de bestaande verharding en het vernieuwen van de wegenis d.m.v. bitumineuze
verharding
• Opbraak en heraanleg van bestaande rioleringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536424

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
08-12-2017 09:45
Te lezen:
22-12-2017 09:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
08-12-2017 09:45
Te lezen:
22-12-2017 09:00

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 : De openingszitting wordt uitgesteld naar 22/12 om 09u00.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!