Rectificatie

22.158/2 - Afkoppeling Osbroekpark - aansluiting op Dender- Aalst

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Bart Van Eygen
Telefoon
+32 34504511
E-mail
Aanbestedingen@aquafin.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290359

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

22.158/2 - Afkoppeling Osbroekpark - aansluiting op Dender- Aalst

Referentienummer: AQFINFRA-22.158/2-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

22.158/2 - Afkoppeling Osbroekpark - aansluiting op Dender- Aalst
• De aanleg van een gravitaire regenwaterleiding in open sleuf door middel van eivormige buizen met afmeting 1950 op 1150mm.
• Het bouwen van een uitstroomconstructie op de Dender
• De opbraak van de bestaande verharding en het vernieuwen van de wegenis d.m.v. bitumineuze
verharding
• Opbraak en heraanleg van bestaande rioleringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536424

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
08-12-2017 09:45
Te lezen:
22-12-2017 09:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
08-12-2017 09:45
Te lezen:
22-12-2017 09:00

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 : De openingszitting wordt uitgesteld naar 22/12 om 09u00.