Stad Genk
Rectificatie

Uitvoeren van onderhoudswerken aan stadswegen 2020 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Genk
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stadsplein 1
Plaats
Genk
Postcode
3600
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Patrick Ramaekers
Telefoon
+32 89654513
E-mail
[email protected]
Fax
+32 89653489

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.genk.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitvoeren van onderhoudswerken aan stadswegen 2020 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2020-1170

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-517727

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
22-06-2020 11:00
Te lezen:
29-06-2020 11:00

Overige nadere inlichtingen

Omwille van belangrijke onderhoudswerken aan de software infrastructuur van het e-Procurement platform wordt de uiterste datum voor het indienen van de offertes verschoven naar maandag 29 juni 2020, 11.00 uur.