Gemeente Riemst
Aankondiging van een opdracht

Onderhoud gemeentewegen in beton, dienstjaar 2017

De opdracht bestaat uit drie delen:
1- Onderhouds- en herstellingswerken aan gemeentewegen in beton op afroep op het grondgebied van de gemeente Riemst.
2- Onderhoud van de ruilverkavelingswegen.
3- Dringende onderhoudswerken.
De werken worden uitgevoerd op wegen met bouwklasse B7.

Publicatiedatum
16-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233142 - Herstellen van wegen
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Riemst
Postadres
Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst, BE
Contactpunt(en)
De heer Ludo Reynaerts

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek: door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
Op het einde van de procedure zal de aanbestedende overheid de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken van de laagste inschrijver. De inschrijver hoeft in dit verband geen attesten bij de offerte te voegen.

Economische en financiële draagkracht

* Zie bestek: De eerst gerangschikte inschrijver zal voor de gunning van de opdracht gevraagd worden een passende bankverklaring voor te leggen volgens bijgevoegd model.

Eventuele minimumeisen:

Geen

Vakbekwaamheid

*Zie bestek: De inschrijver dient op het ogenblik van de gunning in het bezit te zijn van erkenning categorie C (wegenbouwkundige werken) klasse 2.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: categorie C (wegenbouwkundige werken) klasse 2.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2