Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
Aankondiging van een opdracht

Bouwen van 50 wooneenheden te Lede, Kleine Kouterrede

Bouwen van 20 koopwoningen, 10 huurwoningen en 20 huurappartementen te Lede, Kleine Kouterrede.

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
Postadres
Heilig Hartlaan 54, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
De Vlieger Eddy, algemeen directeur

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 6132984.84 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve bepalingen bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve bepalingen bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 8, Categorie: D