Rectificatie

BRUSSEL - Internationale instellingen - Herstelling van de instorting van een riool van het « KASTEEL » en plaatsing van een inspectieput uit « POLYPROPYLEEN ».

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer
0208.312.646_26962
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Alain SCORIELLE
Telefoon
+32 479203497
E-mail
Alain.scorielle@buildingsagency.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.regiedergebouwen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324639

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

BRUSSEL - Internationale instellingen - Herstelling van de instorting van een riool van het « KASTEEL » en plaatsing van een inspectieput uit « POLYPROPYLEEN ».

Referentienummer: BRU-2018-302234-84-SA-F50_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232410 - Waterzuiveringswerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

BRUSSEL - Internationale instellingen - Herstelling van de instorting van een riool van het « KASTEEL » en plaatsing van een inspectieput uit « POLYPROPYLEEN ».

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-532290

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Aanpassing aan de documenten

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1653 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!