Rectificatie

Bouw van de Drie Fonteinenbrug – Fase 2: Bouwen van een brug over het kanaal naar Charleroi en aanleg van ontsluitingswegen op linkeroever en rechteroever te Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wim Supply
Telefoon
-
E-mail
wim.supply@vlaamsewaterweg.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324128

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw van de Drie Fonteinenbrug – Fase 2: Bouwen van een brug over het kanaal naar Charleroi en aanleg van ontsluitingswegen op linkeroever en rechteroever te Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-18-0039-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is de bouw van een nieuwe brug over het kanaal naar Charleroi met bijhorende ontsluitingswegen en fietshelling te Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-531960

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 210-479464

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In de zip-file "AZZ-18-0039 - ERRATUM 1' vindt u alle nodige inlichtingen m.b.t. tot die erratum. Daarnaast vindt u ook nog een nieuwe versie van de samenvattende opmetingsstaat "AZZ180039 - Samenvattende Opmetingsstaat VERSIE 2". Gelieve deze versie te gebruiken bij het indienen van de offertes.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!