Rectificatie

Bouw van de Drie Fonteinenbrug – Fase 2: Bouwen van een brug over het kanaal naar Charleroi en aanleg van ontsluitingswegen op linkeroever en rechteroever te Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wim Supply
Telefoon
-
E-mail
wim.supply@vlaamsewaterweg.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324128

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw van de Drie Fonteinenbrug – Fase 2: Bouwen van een brug over het kanaal naar Charleroi en aanleg van ontsluitingswegen op linkeroever en rechteroever te Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-18-0039-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is de bouw van een nieuwe brug over het kanaal naar Charleroi met bijhorende ontsluitingswegen en fietshelling te Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-531960

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 210-479464

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In de zip-file "AZZ-18-0039 - ERRATUM 1' vindt u alle nodige inlichtingen m.b.t. tot die erratum. Daarnaast vindt u ook nog een nieuwe versie van de samenvattende opmetingsstaat "AZZ180039 - Samenvattende Opmetingsstaat VERSIE 2". Gelieve deze versie te gebruiken bij het indienen van de offertes.