Rectificatie

Koolmonoxidebestrijding in 376 huizen.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
SCL LE LOGIS
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Georges Benoidtlaan 22
Plaats
Brussel
Postcode
1170
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Béatrice Léonard
Telefoon
+32 26724476
E-mail
bleonard@sisp.irisnet.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.lelogis1170.be

Adres van het kopersprofiel: http://www.lelogis1170.be/cloud/2012-01-02/

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Koolmonoxidebestrijding in 376 huizen.

Referentienummer: SCL LE LOGIS-2070/2012/01/02-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Koolmonoxidebestrijding in 376 huizen inzake conformiteit van de verwarmingsinstallaties.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535844

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
In plaats van:
De offerte vermeldt: 1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt: 2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst; 3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. De aannemer moet het bewijs leveren van zijn bekwaamheid om de opdracht goed uit te voeren door de voorlegging van : - een referentie die aantoont dat hij in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van onderhavige aankondiging, een volledige werkopdracht heeft uitgevoerd die aan de volgende kenmerken beantwoordt:  betrekking hebben gehad op een project met een totaalbedrag van de werken excl. BTW groter of gelijk aan 1 100 000euro ;  betrekking hebben gehad op de bouw of renovatie van een voor huisvesting bestemd gebouw met minstens 250 wooneenheden. De ontvankelijkheid van de referenties is onderworpen aan de voorlegging van de volgende inlichtingen en/of documenten: 1) een attest van goede uitvoering opgesteld op naam van de aannemer, ondertekend door de opdrachtgever, afgeleverd na de datum van de voorlopige oplevering van de werken met vermelding van de datum van de voorlopige oplevering van de werken die moet hebben plaatsgevonden na 27 november 2012 en vóór de datum van ontvangst van de offerten. 2) alsook de documenten met de volgende informatie: a. het totale bedrag van de werken excl. BTW; b. de vermelding van het betreffende aantal eenheden.
Te lezen:
De offerte vermeldt: 1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt: 2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst; 3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. De aannemer moet het bewijs leveren van zijn bekwaamheid om de opdracht goed uit te voeren door de voorlegging van : - een referentie die aantoont dat hij in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van onderhavige aankondiging, een volledige werkopdracht heeft uitgevoerd die aan de volgende kenmerken beantwoordt:   Betrekking hebben gehad op werkzaamheden van dezelfde aard als die beschreven in de documenten van de opdracht en uitgevoerd in voor huisvesting bestemde gebouwen die minstens 250 woonhededen omvatten. Het is noodzakelijk dat deze werkzaamheden werden uitgevoerd in betrokken woningen. Het totaalbedrag van dit project excl. BTW moet hoger of gelijk ziin aan 1 100 000 euro ; De ontvankelijkheid van de referenties is onderworpen aan de voorlegging van de volgende inlichtingen en/of documenten: 1) een attest van goede uitvoering opgesteld op naam van de aannemer, ondertekend door de opdrachtgever, afgeleverd na de datum van de voorlopige oplevering van de werken met vermelding van de datum van de voorlopige oplevering van de werken die moet hebben plaatsgevonden na 27 november 2012 en vóór de datum van ontvangst van de offerten. 2) alsook de documenten met de volgende informatie: a. het totale bedrag van de werken excl. BTW; b. de vermelding van het betreffende aantal eenheden.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D16
Te lezen:
Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D16 D17

Overige nadere inlichtingen

-