SCRL Le Logement Molenbeekois
Aankondiging van een opdracht

Gezamenlijke opdracht betreffende zware renovatiewerken met uitbreiding van de bebouwing en inrichting van de omgeving van een woontoren gelegen F. Brunfautstraat 65 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
SCRL Le Logement Molenbeekois
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Sint-Jan-Baptistvoorplein 27
Plaats
Brussel
Postcode
1080
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Béatrice Coppieters
Telefoon
+32 24123538
E-mail
[email protected]
Fax
+32 24140263

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-vis/logement/le-logement-molenbeekois

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
SCRL Le Logement Molenbeekois
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Sint-Jan-Baptistvoorplein 27
Plaats
Brussel
Postcode
1080
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Béatrice Coppieters
Telefoon
+32 24123538
E-mail
[email protected]
Fax
+32 24140263
Hoofdadres
http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-vis/logement/le-logement-molenbeekois
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/141/Z3/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Openbare vastgoedmaatschappij (OVGM)

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Onroerend patrimoniumbeheer (Sociale woningen)

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Gezamenlijke opdracht betreffende zware renovatiewerken met uitbreiding van de bebouwing en inrichting van de omgeving van een woontoren gelegen F. Brunfautstraat 65 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Referentienummer:   2500/2012/02/01-2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   15.401.021,03

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   rue F. Brunfaut, 65 à 1080 Bruxelles

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Gezamenlijke opdracht betreffende zware renovatiewerken met uitbreiding van de bebouwing en inrichting van de omgeving van een woontoren gelegen F. Brunfautstraat 65 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   930

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

*
(X)Onverminderd de toepassing van artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 mogen de inschrijvers zich niet in één van de in de artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 bedoelde uitsluitingsgronden bevinden.
(x) De inschrijvers vullen het UEA-document in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) en zullen het verplichtend in elektronische formaat toevoegen, samen met hun offerte.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=FR
(X) De inschrijvers voegen bij hun offerte het volgende:
A/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en van art. 62 van het «plaatsingsbesluit d.d. 18 april 2017»:
De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 verklaart door de ondertekening van het UEA-document, dat hij voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen. Het attest zal door de aanbestedende overheid worden geverifieerd.
De inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt dat niet hierboven wordt bedoeld, voegt een attest toe dat werd uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid en dat bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Het attest heeft betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.
B/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en art. 63 van het “plaatsingsbesluit d.d. 18 april 2017”:
De inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór
de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes.
Voor een Belgische inschrijver, zal het attest geverifieerd worden door de aanbestedende overheid.
C/ De eventuele corrigerende maatregelen bedoeld in art. 70 van de wet van 17 juni 2016
(x) Door de ondertekening van het UEA verklaart de inschrijver:
 op erewoord in het bezit te zijn van de onderstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten zullen worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht).
1. Strafregister
Uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve autoriteit ivan het betreffende land.
(x) De statuten en vennootschapsakten waarin alle leden met een beslissingsbevoegdheid binnen de onderneming worden aangesteld
(x) De uittreksels uit het strafregister of elk gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve autoriteit van het betreffende land van elke natuurlijke persoon met een beslissingsbevoegdheid die door de statuten en vennootschapsakten werd aangesteld zullen dienen te worden gecommuniceerd.
2. Certificaat ter bewijs van afwezigheid van faillissement
Een certificaat door de bevoegde autoriteit van het betreffende land afgeleverd bewijs dat aantoont dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, er voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.
Voor een Belgische inschrijver, zal het attest geverifieerd worden door de aanbestedende overheid.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 8
De offerte vermeldt:
1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt:
2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst;
3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
(x) De inschrijver vult de deel II.A van het UEA in en vermeldt er de bovenstaande gegevens in verband met de erkenning. Als er referenties gevraagd worden, vult hij punt C 1 a) van deel IV van het UEA in.
Door de ondertekening van het UEA verklaart de inschrijver:
 op erewoord in het bezit te zijn van de bovenstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht).

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   11-09-2018

Plaatselijke tijd:   15:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   10-03-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   11-09-2018

Plaatselijke tijd:   15:00

Plaats:   Sint-Jan-Baptistvoorplein 27, BE-1080 Brussel

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Vermeld het volgende

« Op straffe van nietigheid van zijn offerte moet de inschrijver deelnemen aan een van de bezoeken en de informatiesessie ter plaatse dat plaatsvinden op 27 juni om 14.00uur en de 8 augustus om 14.00 uur. »

De totale doorlooptijd is 930 (900 + 30) kalenderdagen. Deze periode is verdeeld in twee fasen om de termijn voor de verlening van de asbest vergunning op te schorten overeenkomstig de artikelen 38/12 en 76 van de bijzondere specificaties.
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel
Postadres
Quatre Brasstraat 13
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 25086111
E-mail
[email protected]
Fax
+32 25086592
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel
Postadres
Quatre Brasstraat 13
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 25086111
E-mail
[email protected]
Fax
+32 25086592
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-06-2018