Rectificatie

Groen- en netheidsonderhoud in het district 311 Brugge - Autosnelwegen Noord

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ing. Bert Brugghe
Telefoon
-
E-mail
bert.brugghe@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288523

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288523

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Groen- en netheidsonderhoud in het district 311 Brugge - Autosnelwegen Noord

Referentienummer: AWV W-Vl-17/53_030/D311/130-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45112200 - Afgraven van grond

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- Het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande grasbermen en beplanting
- Het oprapen en verwijderen van zwerfvuil
- Het uitvoeren van werkzaamheden van de verhardingen van wegen
- Het reinigen van straatkolken, straatkolkroosters, afvoerbuizen, aquadrains en onderzoekputten.
- Het reinigen en vrijmaken van berm- en taludgoten.
- Het ledigen van afvalbakken.
- Het periodiek reinigen van rustplaatsmeubilair en afvalbakken.
- Het ruimen van sloten.
- Het profileren van bermen door afgraving.
- Het uitvoeren van regiewerken voor zover deze werken niet kunnen worden vergoed volgens de overige posten van het borderel en geen aannemingslast zijn.
- Het plaatsen, in stand houden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken.
- Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-531432

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 202-416266

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Op pagina 8 van het bijzonder bestek wordt onder art. 43 §2 ‘Duur van de raamovereenkomst’, alinea 3 geschrapt. Het betreft volgende tekst: De aanbestedende overheid zal tijdens deze periode voor minimaal 1.250.000 euro (incl. btw) aan werken via deze opdracht toekennen. De aanbestedende overheid heeft, éénmaal dit minimum uitgevoerd, het recht de opdracht op te zeggen. Een eventuele opzeg nadat dit minimum uitgevoerd werd geeft geen recht op enige vorm van schadeloosstelling. In geval van opzeg dienen de reeds gegeven dienstbevelen echter nog steeds uitgevoerd te worden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!