Rectificatie

Slopen van gebouwen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Eigen Gift Eigen Hulp
Nationaal identificatienummer
0405.336.274_592466
Postadres
Lt. Gen. Gerardstraat 6
Plaats
Kuurne
Postcode
8520
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 56738111
E-mail
shm@egeh.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.eigengifteigenhulp.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335303

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Slopen van gebouwen

Referentienummer: Eigen Gift Eigen Hulp-2014/0423/01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie sloopdossier

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-03-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-507675

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-03-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijlages die horen bij het lastenboek werden op 18/03/2019 toegevoegd onder begeleidende documenten: "sloop - bijlages.rar"

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!