Rectificatie

Kanaal Leuven - Dijle: Uitvoeren van schilderwerken en vernieuwen van slijtlagen aan de Plaisancebrug te Mechelen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. sergio Antezana
Telefoon
-
E-mail
sergio.antezana@vlaamsewaterweg.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329050

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Kanaal Leuven - Dijle: Uitvoeren van schilderwerken en vernieuwen van slijtlagen aan de Plaisancebrug te Mechelen

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-18-0028-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45442121 - Schilderen van installaties

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is het uitvoeren van schilderwerken, inclusief het aanbrengen van een slijtlaag op de Plaisancebrug over het kanaal Leuven-Dijle.De Plaisancebrug bestaat uit twee basculebruggen naast elkaar.De werken aan beide bruggen zullen niet gelijktijdig uitgevoerdworden. 1 brug moet altijd beschikbaar zijn voor fiets- en voetgangersverkeer.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-537803

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er werd een nieuw document opgeladen : erratum 1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!