Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Allerlei ingrepen en onderhoud van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid in Antwerpen

In deze aanneming worden op verschillende locaties kleine ingrepen of onderhoudswerken van beperkte omvang uitgevoerd met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid in het wegendistrict Antwerpen.
Het betreft een stockbestek.
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- De uitvoering van allerhande werken volgens de posten van de prijslijst.
- Alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken.
- Het wegnemen en herplaatsen van bestaande signalisatie (als last van de aanneming) waar noodzakelijk.
- De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige statische werfsignalisatie waarvoor een post in de prijslijst is voorzien (art. 30).
- De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige mobiele werfsignalisatie die een last van de aanneming vormt.
- Het reglementair verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek. De afgifteprijzen op de eindbestemming (recyclagekosten, stortkosten en milieuheffingen) zijn ten laste van de aanbestedende overheid (transfergelden). Het verzamelen, het opladen, het vervoer naar en het lossen van dit afval op de eindbestemming vormt een aannemerslast. De afbraakmaterialen die niet worden hergebruikt op het werk én die niet voor later herbruik dienen afgevoerd te worden naar een stapelplaats van de aanbestedende overheid én die niet vervuild zijn, worden daarbij niet als afval beschouwd. Deze materialen worden eigendom van de aannemer (m.a.w. alle niet-vervuilde inerte materialen, grond, zand en puin).
- Alle materialen en grondspecie gebruikt in deze aanneming, worden door de aannemer geleverd, tenzij de contractuele bepalingen het uitdrukkelijk anders bepalen.
- De veiligheidscoördinatie-uitvoering conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, maakt geen deel uit van dit contract. Hiervoor is een apart contract afgesloten tussen aanbestedende overheid en veiligheidscoördinator. De inschrijver moet bij zijn inschrijving rekening houden met het veiligheids- en gezondheidsplan – ontwerp, opgemaakt door de aanbestedende overheid.
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
12-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
ir. Brunhilde Foulon