Rectificatie

ZEESCHELDE R.O. TE ANTWERPEN Herinrichting Scheldekaaien Stabilisatie kaaimuur Loodswezen en Orteliuskaai en renovatie Margueriedok en ponton Boldernummer 285 t.e.m. 303

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Koen Segher
Telefoon
-
E-mail
Koen.Segher@vlaamsewaterweg.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://vlaamsewaterweg.transfernow.net/ddl/AZZ180052

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

ZEESCHELDE R.O. TE ANTWERPEN Herinrichting Scheldekaaien Stabilisatie kaaimuur Loodswezen en Orteliuskaai en renovatie Margueriedok en ponton Boldernummer 285 t.e.m. 303

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-18-0052-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45243600 - Bouwen van kademuren

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is het stabiliseren van de historische kaaimuur ter hoogte van het gebouw van het Loodswezen en het Margueriedok, onderdeel van de Scheldekaaien te Antwerpen. De kaaimuur wordt gestabiliseerd door middel van het voorzien van een ontlasting, diepwand achter de bestaande kaaimuur, ankers en bodembescherming.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-529221

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 195-440754

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
22-10-2018 09:45
Te lezen:
29-10-2018 13:45

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
22-10-2018 09:45
Te lezen:
29-10-2018 13:45

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Terechtwijzend bericht 2 Gewijzigde inhoud bestekteksten en wijziging van plannen. U kan dit bericht genaamd AZZ-18-0052 TW2 eveneens downloaden via e-notification. en via deze link: https://vlaamsewaterweg.transfernow.net/ddl/AZZ180052
Te lezen:
De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren (https://eten.publicprocurement.be) De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is: De Vlaamse Waterweg nv afdeling Zeeschelde - Zeekanaal Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 2018 Antwerpen Tel: 03/224 67 11 Fax: 03/224 67 05 Mail: azz@vlaamsewaterweg.be Inlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u15-11u45 en 13u45-16u) bekomen worden bij: Koen Segher (tel.: 03/224.93.39, mail: koen.segher@vlaamsewaterweg.be) OPGELET: dossier te downloaden via deze link: https://vlaamsewaterweg.transfernow.net/ddl/AZZ180052 en NIET via e- Notification.

Overige nadere inlichtingen

Er werden wijzigingen aangebracht aan de meetstaat van vast gedeelte 1 en vast gedeelte 2. Een nieuwe meetstaat en toelichting werden toegevoegd onder het ZIP-bestand "TWB 3". De datum voor de opening van de offertes werd uitgesteld naar 29/10/2018 om 13u45.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!