Infrabel - Directie Asset Management - Area North-East
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Bestek 57/53/2/18/034 -L52 Sanering voetbrug (overweg 7) tussen Schroeilaan en fietspad te Hoboken

De aanneming omvat voornamelijk:
• het demonteren en afvoeren van asbesthoudende panelen en panelen met gegolfde maasdraad;
• het manipuleren van getraande platen en thermisch verzinken in het werkhuis;
• het uitvoeren van metaalherstellingen;
• het verhogen van de afschermingen naar de bovenleiding;
• het voorbereiden en schilderen (in drie lagen) van de staalstructuur van de voetbrug over de sporen (alle onderdelen: trappen,
pylonen en brugdeel);
• het leveren en monteren van zelfdragend plaatmateriaal en draadpanelen


Datum van verzending van deze aankondiging
30-06-2020
Publicatiedatum
30-06-2020
Deadline
02-09-2020
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45221100 - Bruggenbouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management - Area North-East
Postadres
Koningin Astridplein 27
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jeroen Hoeben
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

erkenning in ondercategorie F3 klasse 2 of hoger

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

erkenning in ondercategorie F3 klasse 2 of hoger