Rectificatie

Openbare procedure voor werken voor de renovatie en uitbreiding van het gemeenschapscentrum De Vaartkapoen, Sint-Jozefstraat 14 te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Nationaal identificatienummer
0240.682.635_17552
Postadres
Emile Jacqmainlaan 135
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nicolas Lebeer
Telefoon
-
E-mail
nicolas.lebeer@vgc.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vgc.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332129

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Openbare procedure voor werken voor de renovatie en uitbreiding van het gemeenschapscentrum De Vaartkapoen, Sint-Jozefstraat 14 te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)

Referentienummer: VGC-GCVAK0801A01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het gemeenschapscentrum De Vaartkapoen (VK) in Sint-Jans-Molenbeek biedt een divers programma op vlak van cultuur, educatie, welzijn en werk. Om relevant te blijven voor de toekomst plant de VGC de noodzakelijke werken voor een totaal van 2.105 m² aan renovatie.Het voorliggende ontwerp bestaat uit drie vernieuwende elementen. - Ten eerste wordt het bestaande gemeenschapscentrum met bijhorende concertzaal gerenoveerd en geoptimaliseerd.- Ten tweede worden vier onbewoonde en ongebruikte gebouwen (Sint Jozefstraat 18, 20 en 22 – Pastorijstraat nr. 42) afgebroken en wordt er een groene as/gemeenschapstuin van ongeveer 650m² gecreëerd. - Als derde vernieuwing wordt de bestaande hangar van 225m² gelegen langs de nieuwe gemeenschapstuin grondig gerenoveerd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-503282

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

WIJZIGING AANBESTEDINGSDOCUMENTEN GCVAK0801A01 - 07/02/2019 datum : 07-02-2019 betreft : “verbouwing van het gemeenschapscentrum De Vaartkapoen, Schoolstraat 76 te 1080 Brussel (Molenbeek)” DEEL ARCHITECTUUR - In detailmeetstaat en samenvattende meetstaat werden volgende eenheden aangepast. * art. 54.22.20 deurbladen – hout met volle kern / multiplex: correcte eenheid - PM * art. 80.41.10 acrylaathars - wanden - correcte eenheid - M2 DEEL SPECIALE TECHNIEKEN - Deel 3: Technische voorschriften - LIFT * Aangepast lastenboek Lift dd. 05/02/2019 is toegevoegd en vervangt lastenboek Lift dd. 01/02/2019 - Deel 6: Plannen - CV: * Ontbrekend plan “TH_100.1.pdf” is toegevoegd. ALGEMEEN De excell-files van de in te vullen meetstaten architectuur, stabiliteit en speciale technieken zijn toegevoeg

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!