OCMW Kaprijke
Rectificatie

Projectontwikkeling, -financiering en -verkoop van assistentiewoningen op de site van het oude rustoord te Lembeke

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Kaprijke
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lembeke-dorp 43
Plaats
Kaprijke
Postcode
9971
NUTS-code
BE233 - Arr. Eeklo
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Martine Matthijs
Telefoon
+32 93768210
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kaprijke.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Projectontwikkeling, -financiering en -verkoop van assistentiewoningen op de site van het oude rustoord te Lembeke

Referentienummer: 2017-158

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45215220 - Gebouwen voor sociale zorg, met uitzondering van tehuizen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Voorwerp van de opdracht betreft: PROJECTONTWIKKELING, -FINANCIERING EN -VERKOOP VAN ASSISTENTIEWONINGEN OP DE SITE VAN HET OUDE RUSTOORD TE LEMBEKE OP KOSTEN EN RISICO VAN DE OPDRACHTNEMER. (Hierna ook wel aangeduid als de “Opdracht”).
Het OCMW-bestuur van Kaprijke is eigenaar van de site van het oude rustoord, te Aveschoot 2, 9971 Lembeke. Zij wenst deze site te herwaarderen en met onderhavige opdracht een promotor aan te stellen voor de ontwikkeling van deze site tot een assisentiewoningenproject om zodoende tot een integrale zorgcampus te komen.Gezien zij niet over de expertise beschikt om de Opdracht te realiseren en slechts als dienstverlener wenst op te treden, wenst zij een publiek-private samenwerking aan te gaan voor de realisatie van dit project.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524617

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Toegangsrecht en kwalitatieve selectie
In plaats van:
Het formulier voor de aanvraag tot deelneming (deelnemingsformulier, zie Bijlage A) moet vergezeld zijn van volgende stukken (tenzij anders aangegeven): Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingscriteria) Op deze opdracht zijn de verplichte, alsook de facultatieve uitsluitingsgronden uit de artikelen 67 tot en met 69 Wet 2016 van toepassing. In toepassing van art. 39, § 1vormt het loutere feit van de indiening van de aanvraag tot deelneming de impliciete verklaring op erewoord dat de kandidaat zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet 2016. • referenties Een lijst van maximaal 5 relevante werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de Aanbestedende Overheid toegezonden.
Te lezen:
Het formulier voor de aanvraag tot deelneming (deelnemingsformulier, zie Bijlage A) moet vergezeld zijn van volgende stukken (tenzij anders aangegeven): Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingscriteria) Op deze opdracht zijn de verplichte, alsook de facultatieve uitsluitingsgronden uit de artikelen 67 tot en met 69 Wet 2016 van toepassing. In toepassing van art. 39, § 1vormt het loutere feit van de indiening van de aanvraag tot deelneming de impliciete verklaring op erewoord dat de kandidaat zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet 2016. • VEREISTE ERKENNINGSKLASSE: KLASSE 6 D (CATEGORIE BOUWWERKEN TOT 3 225 000 euro) • referenties Een lijst van maximaal 5 relevante werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de Aanbestedende Overheid toegezonden.

Overige nadere inlichtingen

1. Per abuis was er bij de eerste rechtzetting een criterium voor kwalitatieve selectie uit de leidraad verdwenen. Dit is heden rechtgezet. De vereiste erkenningsklasse zoals oorspronkelijk gepubliceerd, blijft behouden. 2. Er zijn een aantal informatieve documenten toegevoegd op www.kaprijke.be naar aanleiding van de toelichtingsvergadering op 24 augustus 2017