Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Spoorvernieuwing Oostende stelplaats Nieuwpoortsesteenweg - wisselcomplex fase 1

De werken vinden plaats op de stelplaats van Oostende, gelegen aan de Nieuwpoortsesteenweg 110. De opdracht betreft:
- Opbreken van de bestaande sporen, wissels en verharding met het wegnemen van de bestaande koffer tot een diepte van 62 cm t.a.v. de railkop
- Het aanleggen van een nieuw spoor m.i.v. wissels en het plaatsen van verharding.


Datum van verzending van deze aankondiging
22-11-2017
Publicatiedatum
22-11-2017
Deadline
09-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Domeinen & Infrastructuur, Benny De bruyn
E-mail
benny.debruyn@delijn.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Categorie H - Klasse 2