Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Spoorvernieuwing Oostende stelplaats Nieuwpoortsesteenweg - wisselcomplex fase 1

De werken vinden plaats op de stelplaats van Oostende, gelegen aan de Nieuwpoortsesteenweg 110. De opdracht betreft:
- Opbreken van de bestaande sporen, wissels en verharding met het wegnemen van de bestaande koffer tot een diepte van 62 cm t.a.v. de railkop
- Het aanleggen van een nieuw spoor m.i.v. wissels en het plaatsen van verharding.


Datum van verzending van deze aankondiging
22-11-2017
Publicatiedatum
22-11-2017
Deadline
09-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Domeinen & Infrastructuur, Benny De bruyn
E-mail
benny.debruyn@delijn.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Categorie H - Klasse 2

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!