AGB Stad Deinze
Aankondiging van een opdracht

Bouwen van een cultuurcentrum "Leietheater" te Deinze

De uit te voeren opdracht betreft de realisatie van een cultuurcentrum te Deinze.
Het correct naleven van de uitvoeringstermijnen zijn hierbij van cruciaal belang.
Totale uitvoeringstermijn: 730 kalenderdagen.

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
06-02-2017 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
45212300 - Bouwen van gebouwen voor kunst en cultuur
45212321 - Bouwen van concertzaal
45212322 - Bouwen van theater
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AGB Stad Deinze
Postadres
Brielstraat 2, 9800 Deinze, BE
Contactpunt(en)
De heer Peter Coppens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek
Vereiste erkenning: Perceel 1 - Architectuur / stabiliteit: Categorie D, Klasse 8
Perceel 2 - HVAC / sanitair: Categorie D16 & D17, Klasse 5
Perceel 3 - Elektriciteit: Categorie P1, Klasse 4
Perceel 4 - Liften: Categorie N1, Klasse 1