Ecowerf
Aankondiging van een opdracht

Aanleg recyclagepark Messelbroek

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Ecowerf
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Aarschotsesteenweg 210
Plaats
Leuven
Postcode
3012
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Nele Lievens
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.ecowerf.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Interleuven
Nationaal identificatienummer
BE0205774810
Postadres
Brouwersstraat 6
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Inge Nackaerts
Telefoon
+32 16284229
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.interleuven.be
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/115/104/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg recyclagepark Messelbroek

Referentienummer:   315.234

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45233220 - Wegdekwerkzaamheden voor wegen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Scherpenheuvel-Zichem

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht behelst de aanleg van een nieuw recyclagepark:
- uitvoeren van grondwerken
- aanleggen van funderingen
- aanleggen van lijnvormige elementen
- aanleggen van betonverharding
- aanleggen van asfaltverhardingen
- aanleggen van bestratingen
- bouwen van betonnen kuip
- aanleggen van riolering
- aanleggen van een bufferbekken
- bouwen van een pompput en overstortconstructie
- leveren en plaatsen van hemelwaterput en septische put
- leveren en plaatsen van olieafscheider
- bouwen van een afdak
- leveren en plaatsen van portiersunit
- leveren en plaatsen van verlichting en stopcontacten
- leveren en plaatsen van terreinafsluiting en elektrische schuifpoorten
- aanbrengen van markeringen
De termijn voor de uitvoering van de opdracht is 140 werkdagen. De werken zullen niet starten vóór september 2018.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   140

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver:
- zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven, witwassen van geld, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;
- voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen;
- voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke organisatie ondergaat of geen aangifte van zijn faillissement heeft gedaan of voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke organisatie aanhangig is, of een soortgelijke procedure in andere nationale reglementeringen;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;
- geen handelingen heeft gesteld, geen overeenkomsten heeft gesloten, geen afspraken heeft gemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
Indien het geen Belgische inschrijver betreft, voegt hij de noodzakelijke documenten toe om bovenstaande elementen aan te tonen.
De Belgische inschrijver dient een attest uit het strafregister van maximaal 6 maanden oud toe te voegen.
Als de Belgische inschrijver personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie dient hij eveneens een attest hiervan toe te voegen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit mbt het voorwerp van de opdracht over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit mbt het voorwerp van de opdracht over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Zie bestek
* De vereiste documenten zoals hieronder opgesomd dienen verplicht bij de inschrijving gevoegd te worden om de kwalitatieve selectie te kunnen doorvoeren.
Alle bescheiden en nota's die bij de offerte worden gevoegd moeten worden gedagtekend en ondertekend onder de vermelding "Opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn offerte van heden".
De volgende documenten zijn vereist bij de inschrijving:
• Bewijs van erkenning van aannemers van werken
• De inschrijver dient volgens artikel 30 §1 van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een document te voegen dat verwijst naar het veilig-heids- en gezondheidsplan en waarin hij beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uit-voeren om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan.
De inschrijver zal de kosten, in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en middelen, inbegrepen de buitengewone individuele be-schermingsmaatregelen en middelen, vermelden op het bij het V&G gevoegde formulier “Preventiemaatregelen en middelen volgens het V&G plan.” Deze kosten zijn in de samen-vattende meetstaat verplichtend te spreiden over het geheel van de aanneming
• Inschrijvingsbiljet

Eventuele minimumeisen:

De volgende documenten zijn vereist bij de inschrijving:
• Bewijs van erkenning van aannemers van werken
• De inschrijver dient volgens artikel 30 §1 van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een document te voegen dat verwijst naar het veilig-heids- en gezondheidsplan en waarin hij beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uit-voeren om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan.
De inschrijver zal de kosten, in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en middelen, inbegrepen de buitengewone individuele be-schermingsmaatregelen en middelen, vermelden op het bij het V&G gevoegde formulier “Preventiemaatregelen en middelen volgens het V&G plan.” Deze kosten zijn in de samen-vattende meetstaat verplichtend te spreiden over het geheel van de aanneming
• Inschrijvingsbiljet
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 5 of hoger

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   05-02-2018

Plaatselijke tijd:   10:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   04-08-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   05-02-2018

Plaatselijke tijd:   10:30

Plaats:   Ecowerf , Aarschotsesteenweg 210 , 3012 Leuven

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-12-2017