NV De Scheepvaart
Aankondiging van een opdracht

WBK-BB4012. Kanaal Bocholt-Herentals. Stad Lommel.Herstellen van de stabiliteit van een dijklichaam te Lommel.

De opdracht wordt onderverdeeld in volgende vaste en voorwaardelijke gedeelten:
-Vast gedeelte: Leveren van de damplanken;
-Voorwaardelijk gedeelte: Uitvoeren van de werken voorzien in het bestek.
- Het verwijderen van de bestaande oeververdediging uit betonnen damplanken, betonnen taludplaten,...;
- Graafwerken voor het aanpassen van het talud;
- Het inbrengen van metalen damplanken;
- Het plaatsen van wrijfhouten;
- Het heien van een nieuwe oeverlijn uit stalen damplanken vanaf een drijvende stelling gelegen in het kanaalwater;
- Het aansluiten van de nieuwe damplanken op de bestaande damplanken of bestaande constructies via betonstoppen;
- Het plaatsen van gegalvaniseerde roosters en trappen;
- Het baggeren van de baggerspecie en plaatsen ervan achter de nieuwe damwand;
- Het afdekken van de specie met 30 cm teelaarde.
De werken omvatten hoofdzakelijk:
- Het uitvoeren van een aantal voorbereidende werken voor het inrichten van de werf, zoals het voorzien van een werfafsluiting, signalisatie, verplaatsen van afsluitingen, afbakenen van zones, vermelding van de bouwplaats, directiekeet, enz.;
- Het inbrengen van stalen damplanken vanaf een drijvende stelling gelegen in het kanaalwater;
- Het plaatsen van wrijfhouten;
- Graafwerken voor het aanpassen van het talud;
-Het bestorten met breuksteen van het onderwatertalud van de rechteroever;
- Het lansen voor het realiseren van de betonstoppen;
- Het realiseren van betonstoppen voor de aansluitingen op de bestaande te behouden oeververdedigingen en constructies;
- Het plaatsen van gegalvaniseerde roosters en trappen;
- Het baggeren van de baggerspecie en plaatsen ervan achter de nieuwe damwand;
- Het afdekken van de specie met 30 cm teelaarde;
- Alle werken, inrichtingen, vervoer en bijkomende leveringen nodig voor het uitvoeren en tot stand brengen van de werken zoals beschreven in dit bestek en/of aangegeven op de plannen en in de opmeting;
- Alle leveringen en werken nodig voor het onderhoud gedurende de waarborgtermijn;
- Het verwijderen van het bestaand jaagpad;
- Het vervaardigen van een nieuw geasfalteerd jaagpad;
- Het opmaken van uitvoeringsplannen, as-builtplannen en rekennota’s.

Publicatiedatum
29-10-2015
Deadline
11-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45221115 - Bouwwerkzaamheden voor stalen bruggen
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NV De Scheepvaart
Postadres
Havenstraat 44, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
ir. Tom Ory

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

§2 De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden
geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in
een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond,
ongeacht de stand van de procedure.
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke
behandelingsbeleid;
- de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
- de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde
door racisme of xenofobie ingegeven daden;
- de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk.
§4 Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61.
Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:
- voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in artikel 61, §1 en §2 KB Plaatsing;
- voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
- en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers :
- Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomst artikel 62, §2 KB Plaatsing;
- Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land;
- Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw).
De attesten zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes.

Economische en financiële draagkracht

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B (algemene aannemingen van waterbouwkundige werken), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 8 behoren.

Vakbekwaamheid

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B (algemene aannemingen van waterbouwkundige werken), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 8 behoren.