Rectificatie

Project Woudlaan: Constructie van de nieuwe en demontage van de oude Bovenleidingsuitrustingen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Togmat Sukru
Telefoon
+32 25637450
E-mail
sukru.togmat@mivb.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.mivb.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291831

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project Woudlaan: Constructie van de nieuwe en demontage van de oude Bovenleidingsuitrustingen

Referentienummer: MIVB INFRAS-Forêt-LA 2188/2017-DP6283-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45234160 - Maken van bovenleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Constructie van bovenleidingsuitrustingen:
- Plaatsing van bovenleidingsuitrustingen;
- Trekken van de rijdraden, met de bijbehorende werken;
- Het te plaatsen materieel wordt door de MIVB geleverd;
- Demonteren van buiten gebruik zijnde bovenleidingsuitrustingen;
- Planning: Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535299

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

bestek NL