Rectificatie

Project Woudlaan: Constructie van de nieuwe en demontage van de oude Bovenleidingsuitrustingen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Togmat Sukru
Telefoon
+32 25637450
E-mail
sukru.togmat@mivb.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.mivb.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291831

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project Woudlaan: Constructie van de nieuwe en demontage van de oude Bovenleidingsuitrustingen

Referentienummer: MIVB INFRAS-Forêt-LA 2188/2017-DP6283-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45234160 - Maken van bovenleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Constructie van bovenleidingsuitrustingen:
- Plaatsing van bovenleidingsuitrustingen;
- Trekken van de rijdraden, met de bijbehorende werken;
- Het te plaatsen materieel wordt door de MIVB geleverd;
- Demonteren van buiten gebruik zijnde bovenleidingsuitrustingen;
- Planning: Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535299

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

bestek NL

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!