Hasselts Energie Bedrijf (I.V.A.)
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Vernieuwen van dakisolatie en dak ifv energiebesparing - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Vernieuwen van dakisolatie en dak ifv energiebesparing

Publicatiedatum
13-10-2015
Deadline
10-11-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45261410 - Dakisolatiewerkzaamheden
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hasselts Energie Bedrijf (I.V.A.)
Postadres
Groenplein 1, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
De heer Herbert Luyck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver (ondertekening, zie bijlage A offerte formulier):
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
Nadat de verklaring op erewoord is ondertekend zal de aanbestedende overheid de documenten zelf elektronisch opvragen bij de bevoegde instanties.
* In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver zijn rsz-attest niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Vakbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-
Vereiste erkenning: D22 (Metalen dakbedekkingen en zinkwerk) , Klasse 2 en/of
D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken) , Klasse 2