bpost
Rectificatie

Elektriciteitswerken – Vervangen van bestaande verlichting door LED verlichting

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
bpost
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Muntcenter
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
John Poesen
Telefoon
+32 476553616
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.bpost.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281911

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Elektriciteitswerken – Vervangen van bestaande verlichting door LED verlichting

Referentienummer: bpost-2017-1-029-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De werken hebben als doel het vervangen van de bestaande verlichting in 4 sorteercentra van bpost: Perceel 1: Antwerpen X (oppervlakte 32.400 m²), Perceel 2: Gent X (oppervlakte 32.500 m²), Perceel 3: Luik X (oppervlakte 22.000 m²) en Perceel 4: Charleroi X (oppervlakte 30.100 m²).
 Vervanging van de TL buizen door LED verlichting in een hal (geen kantoorruimtes).
 Gemiddeld 1 lamp per 12 m² in de huidige installatie.
 Machinehal (70% van de oppervlakte): 500 Lux vereist; sorteerhal (30% van de oppervlakte): 400 Lux vereist.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525414

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 151-313375

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Selectieleidraad_aangepast_NL vervangt Selectieleidraad_NL : deel 2 hoofdstuk 4 punt 7 : VCA-documenten van individuele medewerkers (diploma) toegevoegd