UZ Leuven
Rectificatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Referentie P5344-TE011448.P01: afbraakwerken biomedische bibliotheek nivo 3 en 4

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
UZ Leuven
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Herestraat 49, 3000 Leuven
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Annelies Michiels
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.uzleuven.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282367

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Referentie P5344-TE011448.P01: afbraakwerken biomedische bibliotheek nivo 3 en 4

Referentienummer: UZ Leuven-P5344-TE011448.P01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

ombouw biomedische bibliotheek. Perceel 1: afbraakwerken nivo 3 en 4.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525696

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Als bijlage kan u het bijzonder veiligheids -en gezondheisplan vinden. Dit document maakt integraal onderdeel uit van het desbetreffende bestek (referentie P5344-TE011448.P01)