OCMW Genk
Aankondiging van een opdracht

afbraak gebouw verpleegstersschool (inclusief asbestverwijdering) en asbestverwijdering gebouw Heiderust

afbraak gebouw verpleegstersschool (inclusief asbestverwijdering) en asbestverwijdering gebouw Heiderust

Publicatiedatum
27-10-2015
Deadline
04-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Genk
Postadres
Welzijnscampus 11, 3600 Genk, BE
Contactpunt(en)
De heer Vital Tielens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
De inschrijver voegt een geldig RSZ-attest bij zijn inschrijving.

Economische en financiële draagkracht

een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: G5 (Afbraakwerken) , Klasse 4