Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van ETTERBEEK
Rectificatie

TEHUIS VOOR AUTONOMIE I - RENOVATIE EN VERBOUWING VAN EEN EENGEZINSWONING TOT EEN COLLECTIEVE HUISVESTING DIE BESTAAT UIT KOTEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van ETTERBEEK
Nationaal identificatienummer
0212.347.252_610293
Postadres
Kazernenlaan, 29
Plaats
ETTERBEEK
Postcode
1040
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw HOEBANX Morgane
Telefoon
+32 26272950
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377808

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377808

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

TEHUIS VOOR AUTONOMIE I - RENOVATIE EN VERBOUWING VAN EEN EENGEZINSWONING TOT EEN COLLECTIEVE HUISVESTING DIE BESTAAT UIT KOTEN

Referentienummer: CPAS Etterbeek-DA/PROP/OD/MH/2020-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De aanbesteding is een overheidsopdracht voor werken (artikel 2, 18° van de wet van 17 juni 2016) die tot doel heeft een eengezinswoning, "Tehuis voor autonomie I" genaamd, om te vormen tot een collectieve huisvesting bestaande uit koten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-519380

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Nieuwe versie van het bestek - Administratieve deel