Rectificatie

Project Oude Dokken, Dok Zuid OPROEP TOT VESTIGING ONDERWIJSINSTELLING

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stadsontwikkeling Gent
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Voldersstraat 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92696900
E-mail
sofie.vanginderachter@sogent.be
Fax
+32 92696999

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sogent.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289734

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project Oude Dokken, Dok Zuid OPROEP TOT VESTIGING ONDERWIJSINSTELLING

Referentienummer: AG SOB Gent-rvb 171025 08-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Oproep onderwijsinstellingen
de oproep tot toekenning van een zakelijk recht in het project Oude Dokken, Dok Zuid, met als doel de realisatie van een samengesteld project van een onderwijscampus, collectieve studentenhuisvesting en wonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532754

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
27-11-2017
Te lezen:
25-01-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
27-11-2017
Te lezen:
25-01-2018

Overige nadere inlichtingen

-