Gemeente Sint-Gillis-Waas
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Bermen maaien 2017-2019 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

maaien van bermen uitgevoerd in 2 maaibeurten:
- de voorjaarsmaaibeurt in week 25 – de week van 15 juni (NIET LATER)
- de najaarsmaaibeurt in week 38 – de week van 15 september (NIET LATER).

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
18-01-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233229 - Onderhoud van bermen
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Sint-Gillis-Waas
Postadres
Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Bianca Polderman

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* De opdrachtgever zal d.m.v. Telemarc/Digiflow volgende controles doen: RSZ-schulden, FOD-fiscale schulden, KBO-niet-faillissement.

Economische en financiële draagkracht

/

Eventuele minimumeisen:

/

Vakbekwaamheid

* Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt.
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met een korte omschrijving van de opdracht, vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Het bestuur mag nagaan of de aangehaalde referenties uitgevoerd werden tot algemene tevredenheid van de opdrachtgever.

Eventuele minimumeisen:

* Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt.
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met een korte omschrijving van de opdracht, vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Het bestuur mag nagaan of de aangehaalde referenties uitgevoerd werden tot algemene tevredenheid van de opdrachtgever.