Infrabel N.V. 10-32 I-AM Area Center
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

57/54/1/16/041 Aanleg van een dienstweg te Schaarbeek-Vorming

De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
- Aanleg van wachtbuizen en rioleringsstelsel;
- Grondwerken en bestratingswerken;
- Plaatsen van afsluitingen en verkeerssignalisatie.
.


Datum van verzending van deze aankondiging
11-08-2017
Publicatiedatum
11-08-2017
Deadline
22-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Contracttype
Werken
Procedure
Niet-openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel N.V. 10-32 I-AM Area Center
Postadres
Frankrijkstraat 85
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mathieu-Baptiste Orban
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Bij te voegen bij de kandidatuurstelling :
- Een Rsz-attest overeenkomstig artikel 67 van het KB plaatsing van 16.07.2012;
- Een recent f¡scaal attest in het kader van overheidsopdrachten overeenkomst¡g art.68 van het KB plaatsing
van 16.07.2017;
- Uittreksel uit het strafregister.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Bij te voegen: bewijs van erkenning in klasse 3 of hoger, categorie C.