Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Rectificatie

Ninove – aanleg van 2 keerpunten op N8 Brakelsesteenweg: fase1: voorbereidende werken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17466
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Telefoon
+32 92762593
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314318

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ninove – aanleg van 2 keerpunten op N8 Brakelsesteenweg: fase1: voorbereidende werken

Referentienummer: AWV O-Vl-X40/N8/78-1M3D8H/18/41-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Deze werken omvatten de voorbereidende werken voor de wegen- en rioleringswerken van de N8 Brakelsesteenweg te Ninove. Deze werken zijn noodzakelijk zodat de nutsmaatschappijen hun leidingen/kabels kunnen aanleggen voorafgaandelijk aan de start van de eigenlijke werken op de N8.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-519766

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De plannen werden gepubliceerd.