Lantis (de naam waaronder BAM nv van publiek recht handelt)
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Levering en plaatsing van technische uitrusting voor de P+R gebouwen van Lantis

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Lantis (de naam waaronder BAM nv van publiek recht handelt)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Sint-Pietersvliet 7
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Pascal Buyle
Telefoon
+32 32030030
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.lantis.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/34/1HI/2020

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   NV van publiek recht

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Levering en plaatsing van technische uitrusting voor de P+R gebouwen van Lantis

Referentienummer:   BAM 2020-034

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45317000 - Overige elektrische installatiewerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE21 - Prov. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Levering en plaatsing van technische uitrusting voor de P+R gebouwen van Lantis

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   180

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Of aan dit vereiste is voldaan, blijkt uit de controle of de Inschrijver zich bevindt in één van de
uitsluitingsgevallen voorzien in de artikelen 67 t.e.m. 69 van de Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016
en de artikelen 61 t.e.m. 63 van het KB Plaatsing 18 april 2017. Het betreft meer bepaald de verplichte
uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden alsook de
facultatieve uitsluitingsgronden.
Het bewijs dat een Inschrijver zich niet in een uitsluitingsgeval bevindt, blijkt uit de volgende
documenten:
· Voor de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 67 van de Wet en artikel 61 van het KB
(veroordelingen respectievelijk inbreuken wegens deelneming aan criminele organisatie,
omkoping, fraude, terroristische misdrijven e.a., witwassen van geld en financiering van
terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van illegalen):
een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een
bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het land van oorsprong of vestiging en
waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (uittreksel m.b.t. de vennootschap, max. 3
maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming).
Veroordelingen respectievelijk inbreuken ouder dan 5 jaar worden niet in overweging
genomen voor uitsluiting.
· Voor de uitsluitingsgrond voorzien in artikel 68 van de Wet (cfr. achterstallige sociale
zekerheidsbijdragen en belastingen):
o Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of een attest uitgereikt door de
bevoegde overheid van het betrokken land (cfr. ‘attest sociale schulden’). Het attest
betreft het laatste vervallen kalenderkwartaal t.o.v. de uiterste datum voor het
indienen van de aanvraag tot deelneming.
o Een attest van de directe belastingen en van de BTW-administratie of een attest
uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land. (cfr. ‘attest fiscale
schulden’, max. 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de
aanvraag tot deelneming).
· Voor de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 69, eerste lid, 2° van de Wet: (cfr. (aangifte)
faillissement e.a.) een attest houdende niet-faillissement van de Rechtbank van Koophandel
of een evenwaardig document uitgereikt door een bevoegde rechterlijke of administratieve
instantie van het land van oorsprong of vestiging en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is
voldaan (max. 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot
deelneming). Gebeurtenissen ouder dan 3 jaar worden niet in overweging genomen voor
uitsluiting.
Indien de Inschrijver de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kunnen
ze worden vervangen door een verklaring onder eed of, in landen waar niet in een eed is voorzien,
door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een
notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst, dat hij zich niet
in de desbetreffende toestanden van uitsluiting bevindt.
impliciete verklaring op erewoord
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de Inschrijver op erewoord zich niet in een toestand van
uitsluiting te bevinden.
De toestand van de als Opdrachtnemer in aanmerking komende Inschrijver zal door de Aanbestedende
Overheid geverifieerd worden voorafgaand aan de toewijzingsbeslissing. Daartoe dienen de voormelde
documenten door deze Inschrijver overgemaakt te worden, behoudens wat betreft de Belgische
ondernemingen waarvoor:
· Lantis via de Telemarc-toepassing zelf de attesten van sociale en fiscale schulden zal opvragen en
controleren, binnen de t...(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. .

Eventuele minimumeisen:

1. .

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. De Opdrachtnemer moet aantonen te beschikken over een passende technische bekwaamheid voor
het uitvoeren van de Opdracht, in de zin van artikel 68 van het KB Plaatsing 18 april 2017.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van de vereiste
kennis en ervaring. Lantis vereist hiertoe in het kader van de indiening van offerte dat de Inschrijver
bewijst dat hij over de vereiste technische bekwaamheid beschikt.
Het bewijs daartoe, blijkt uit de documenten (referenties) die hierna opgelijst worden. Deze
documenten (referenties) moeten als deel van de offerte overgemaakt worden door de
Opdrachtnemer. Lantis vereist hiertoe het voorleggen van maximum drie referenties. Indien door een
Inschrijver meer dan drie referenties zouden worden ingediend, kan de Aanbestedende Overheid zich
beperken tot het beoordelen van de drie referenties die als eerste in de offerte zijn opgenomen.
Opdat een referentie relevant is, dienen volgende zaken te voldoen
• Dat in de drie referenties volgende zaken aan bod komen:
□ Het plaatsen van een toegangscontrole voor wagens voor parkeergebouwen met meer
dan 500 wagens
□ Het plaatsen van nummerplaat herkenning
□ Het plaatsen van een wisselpoort (zowel bruikbaar als in- en uitrit)
• Dat de referentie is afgerond binnen de laatste vijf jaar voor publicatiedatum.
Zal aldus uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de Inschrijver:
• Die minder dan drie referenties aanlevert.
• Waarvan de referenties niet recent genoeg zijn
• Waarvan de minimum inhoud niet voldoet aan bovengenoemde types van toegangscontrole
Voor elke referentie wordt een fiche opgesteld met volgende informatie (zie bijlage 4)
• Identificatie van de referentie (naam, plaats, totaal aantal parkeerplaatsen en totale aantal inen
uitgaande poorten);
• De (publiek- of privaatrechtelijke) instantie voor wie de Opdracht werd uitgevoerd, incl. de
contactpersoon bij de opdrachtgever en diens contactgegevens;
• Elke referentie dient te zijn afgerond binnen de laatste vijf jaar, voorafgaand aan de datum
van verzending van de aankondiging van de Opdracht (de ‘referentiedatum’). Afgerond houdt
in dat de voorlopige oplevering is gebeurd. De voorlopige oplevering kan worden gestaafd aan
de hand van:
o Een attest van goede uitvoering verstrekt door de opdrachtgever; en/of
o Een proces-verbaal van voorlopige oplevering, een beschikbaarheidscertificaat of een
o gelijkwaardig document.
De Aanbestedende Overheid is gerechtigd om, ter verificatie van de technische en
beroepsbekwaamheid, de goede uitvoering van elke referentie die door de Inschrijver wordt
opgegeven, te verifiëren bij de desbetreffende opdrachtgever.

Eventuele minimumeisen:

1. 3 referenties
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 5

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   04-08-2020

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   3

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-06-2020