Gemeente Tessenderlo
Aankondiging van een opdracht

Onderhoud gemeentewegen 2017

Onderhoud gemeentewegen 2017

Publicatiedatum
05-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Tessenderlo
Postadres
Markt, 3980 Tessenderlo, BE
Contactpunt(en)
De heer Ward Renckens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2