Afdeling Bovenschelde
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Aanleg van drainage in privétuinen te Kortrijk.

Het voorwerp van de opdracht is :
- Aanleg van gesloten leidingen in private tuinen.
- Aanleg van drainageleidingen in private tuinen.
Volgens de CPV-classificatie hebben deze werken betrekking op:
45232440-8 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45232453-2 - Aanleggen van drainage
De werken omvatten:
- de voorbereidingswerken om het werk te starten, inclusief het aanbrengen van de wettelijke signalisatie, werfkeet installeren, werfafsluitingen, …
- omzichtig opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, beplantingen, afsluitingen in private tuinen
- Grondwerken in uitgraving
- Aanleggen van drainageleidingen en gesloten leidingen in private tuinen
- Herstellingswerken van verhardingen
- Opmaken van as-builtplannen
- Heraanleg beplanting in de private tuinen

Publicatiedatum
13-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Bovenschelde
Postadres
Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke, BE
Contactpunt(en)
ing. Caroline Bytebier

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
Toe te voegen tekst
Criterium 1: Plan van aanpak (60 punten)
Criterium 2: het offertebedrag: (40 punten)

Overige nadere inlichtingen

Bestel 16EGGE1541 wordt via open offerteaanvraag voor aanneming van werken gegund door Waterwegen & Zeekanaal NV.
Voor de aanwijzing van de voordeligste regelmatige offerte wordt rekening gehouden met ondervermelde gunningscriteria:
Criterium 1: Plan van aanpak (60 punten)
De opdrachtnemer mag naar eigen inschatting de meest geschikte uitvoeringsmethode voorstellen en dient dit te beschrijven in een plan van aanpak rekening houdende met de specifieke omstandigheden (o.a. uitvoering via achterzijde tuinen; schade aan tuinen zoveel mogelijk beperken; de verschillende werkzaamheden in een tuin aaneensluitend uit te voeren, enz.).
Dit plan van aanpak zal beoordeeld worden op:
- de gedetailleerde planning per perceel cfr Overzichtslijst private percelen (Bijlage 3 Technisch Bestek), opgesplitst in de verschillende werkzaamheden per perceel (o.a. voorbereidende werken, rioleringswerken, heraanleg, enz.).
- uitvoeringsmethode (o.a. inzet aantal en type materieel, inzet arbeidskrachten, enz.)
- het beperken van de hinder voor de bewoners (o.a. totale uitvoeringstermijn, uitvoeringstermijn per perceel, de werkwijze waarop de achterliggende tuinen zullen bereikt worden, enz.)
- de maatregelen die worden genomen om de schade in de tuinen te beperken en de werkwijze om de schade achteraf volledig te herstellen in de tuinen.
Criterium 2: het offertebedrag: (40 punten)
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule: Pi = M.Xmin/Xi
waarbij: Pi puntenaantal voor offerte i
M maximum aantal punten
Xi (gecorrigeerd) offertebedrag offerte i
Xmin laagste (gecorrigeerd) offertebedrag