TMVW servicelijnen
Aankondiging van een opdracht

AD-ALL-14-10-40 Raamovereenkomst voor het aanstellen van een aannemer voor asbestverwijdering

AD-ALL-14-10-40 Raamovereenkomst voor het aanstellen van een aannemer voor asbestverwijdering
De onderhavige opdracht betreft vooreerst het uitvoeren van asbestverwijderingen in verscheidene vestigingen in beheer bij TMVW:
• Zwembad Rooigem, Peerstraat 1 te 9000 GENT;
• Zwembad Strop, Stropstraat 31 te 9000 GENT;
• Zwembad Van Eyck, J. De Vigneplein 5 te 9000 GENT;
• Sporthal Bourgoyen, Driepikkelstraat 30 te 9030 MARIAKERKE;
• Sporthal Tolhuis, Tolhuislaan 77 te 9000 GENT;
• Zwembad Noordzeebad, A. Van Ackersquare 1 te 8370 BLANKENBERGE;
• Sporthal 'D'Hoogploate', Willem Tellstraat 32 te 8370 BLANKENBERGE;
• Loods Louwagie, Willem Tellstraat 32 te 8370 BLANKENBERGE;
• Zwembad Bloemendale, C. Marichalstraat 3 te 8730 BEERNEM;
• Zwembad Valkaart, A. Rodenbachstraat 42 te 8020 OOSTKAMP.
Voor deze specifiek omschreven opdracht zal een overeenkomst worden afgesloten met de inschrijver die de meest voordelige offerte heeft ingediend.
Om te kunnen beantwoorden aan de continue vraag naar asbestverwijdering wil TMVW daarnaast, op basis van onderhavig bestek waarin de algemene voorwaarden voor de later uit te voeren deelopdrachten worden vastgelegd, tevens een overeenkomst sluiten met 3 inschrijvers, voor zover het aantal geschikte offertes voldoende groot is.

Publicatiedatum
29-09-2014
Deadline
05-11-2014 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45262660 - Verwijderen van asbest
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Sofie Hoogerwerf

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

conform art. 61 van het KB van 15 juli 2011

Vakbekwaamheid

- Erkenning
- Tevredenheidsattesten

Eventuele minimumeisen:

- Erkenning: De inschrijver voegt bij zijn offerte het bewijs dat hij is erkend voor werken van afbraak of verwijdering van asbest en/of materialen die asbest bevatten volgens het Koninklijk besluit van 28 maart 2007 betreffende de erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen (B.S. 26.4.2007; Ed. 1).
- Tevredenheidattesten: minstens drie tevredenheidsattesten waaruit blijkt dat de inschrijver in de loop van de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offertes gelijkaardige werken (verwijdering van asbest, met een minimum totaalbedrag van € 15 000 excl. btw) heeft uitgevoerd tot tevredenheid van het opdrachtgevend bestuur.