Infrabel - Zone Brussel
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

57/52/1/16/007: L28, L27 & L26

L28: Omvorming van de vertakking Pannenhuis
L27: aanpassing van de inrit groep G Schaarbeek
L26: vertakking Linkebeek: vernieuwing van de wisselverbinding
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
Spoorvernieuwingen in hoofdspoor
-Vernieuwen van spoortoestellen en aansluitende sporen;
-Vernieuwen van spoorstaven, dwarsliggers en ballast;
-Vernieuwen van uitsluitend spoorstaven;
-Vernieuwen van uitsluitend dwarsliggers;
-Vernieuwen van ballast;
-Aanleg van een vorm- en onderlaag;


Datum van verzending van deze aankondiging
22-08-2017
Publicatiedatum
22-08-2017
Deadline
31-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45234100 - Aanleg van spoorweg
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Zone Brussel
Postadres
Frankrijkstraat 85
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

Bij te voegen bij de inschrijving :
- Een RSZ-attest overeenkomstig artikel 67 van het KB plaatsing van 16.07.2012.
- Een fiscaal attest in het kader van overheidsopdrachten overeenkomstig art. 68 van het KB plaatsing van 16.07.2012, afgeleverd door de Algemene Administratie lnning en lnvorderingen, NOGA - Toren
A, 17o" verdieping, Koning Albert ll-laan 33 bus 43, 1030 Schaarbeek, tel. 021575.80.80, e-mail:
[email protected], maximum 15 dagen voor de uiterste datum van indiening van de offertes.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Categorie H, klasse 6 of hoger

Eventuele minimumeisen:

Categorie H, klasse 6 of hoger