Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Aanleg nieuwe drinkwaterleiding T. Swalusstraat en Fazantenlaan te Sint Pieters Leeuw en Halle

De onderhavige opdracht heeft tot doel een extra drinkwaterleiding aan te leggen dienstig voor Halle via de Tobie Swalusstraat en de Fazantenlaan te Sint-Pieters-Leeuw, eventueel in synergie met de werken van andere nutsmaatschappijen.
Deze werken kunnen aaneensluitend uitgevoerd worden of in verschillende fasen. De aannemer dient zich strikt te houden aan de timing die opgelegd door de vergunninggevende besturen. Wijzigingen in timing en/of fasering kunnen opgelegd worden en zullen geen aanleiding geven tot meerkosten.


Datum van verzending van deze aankondiging
16-11-2017
Publicatiedatum
16-11-2017
Deadline
11-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45231300 - Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
45232150 - Werkzaamheden in verband met waterleidingen
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
I.W.V.B.|TMVW
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Laura Aubroeck
E-mail
laura.aubroeck@farys.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

De minimumvoorwaarden van financiële en economische aard overeenkomstig de wetgeving inzake de erkenning van aannemers van werken zijn voldoende.

Eventuele minimumeisen:

Indien de aannemer beschikt over een erkenning is voldaan aan deze voorwaarde.

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!