Rectificatie

DP6250-PDB2175/2017-Wegen en netwerkwerkzaamheden voor 1 voorlopig scholingsterrein

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nicolas Maas, Huart Stéphane
Telefoon
+322 5637610
E-mail
nicolas.maas@stib.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.stib-mivb.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293074

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

DP6250-PDB2175/2017-Wegen en netwerkwerkzaamheden voor 1 voorlopig scholingsterrein

Referentienummer: MIVB INFRAS-DP6250-PDB2175/2017-Tavaux de VRD pour plaine d'écolage provisoire-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Herinrichting van het scholingsterrein van de stelplaats Haren, in het kader van de eerste fase m.b.t. de bouw van de nieuwe busstelplaats van de MIVB

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537371

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
08-01-2018
Te lezen:
26-01-2018

Overige nadere inlichtingen

Datum indienen offertes verlengd tot 26/01/2018 12h00

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!