Provincie West-Vlaanderen
Aankondiging van een opdracht

Ruimingswerken Dikkebusvijver

• Uitvoeren van ruimingswerken in Dikkebusvijver.
• Gebruiksklaar maken van het bekken A.
• Ingraven en verwijderen van de persbuis t.h.v. de dwarsing van de wandelweg Dikkebusvijver met herstel van de steenslagverharding.
• Ingraven en verwijderen van de retourleiding t.h.v. de dwarsing van de KWS weg achterkant vijver met herstel van de fundering en KWS verharding.
• Onderhouden van de omliggende grachten.

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Contracttype
Werken - Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie West-Vlaanderen
Postadres
Provinciehuis Abdijbeke, Abdijbekestraat 9, 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Veerle Detavernier

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 712435.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door deel te nemen aan de gunningsprocedure verklaart de inschrijver dat hij zich niet bevindt in één van de hierna vermelde uitsluitingsgevallen.
Vooraleer over te gaan tot de gunningsbeslissing zal de aanbestedende overheid de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord nagaan van de inschrijver die het best geklasseerd is. Hiertoe zal de aanbestedende overheid aan de betrokken inschrijver de vereiste attesten en documenten opvragen die hij tegen de door de aanbestedende overheid bepaalde datum/termijn moet indienen. Indien er naar aanleiding van deze controle van de persoonlijke toestand wordt vastgesteld dat de impliciete verklaring op eer niet strookt met de persoonlijke situatie van de inschrijver hetzij de vereiste attesten en documenten niet tijdig werden ingediend, kan hij van de opdracht worden uitgesloten.
Eerste uitsluitingscriterium – bijdragen voor de sociale zekerheid
Voor de inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de vereisten inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid via elektronische weg op. Voor de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de europese unie tewerkstelt en dat niet beoogd is door voorgaande bepaling geldt een attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat voldaan is aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.
Indien het tewerkgesteld personeel beide categorieën omvat zijn beide bepalingen toepasselijk.
Tweede uitsluitingscriterium – faillissement
De inschrijver mag niet in één van de volgende gevallen verkeren:
1° staat van faillissement of van vereffening, werkzaamheden hebben gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaan, of in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale reglementeringen;
2° aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen.
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het attest van niet- faillissement via elektronische weg op.
Voor de buitenlandse inschrijver geldt een document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst.
Derde uitsluitingscriterium – belastingen
De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van de belastingen.
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen via electronische weg op.
Voor de buitenlandse inschrijver geldt een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Vierde uitsluitingscriterium – deelname criminele organisatie, omkoping, fraude en witwassen van geld
Hiertoe geldt een gedagtekende en ondertekende verklaring op eer waarin de inschrijver stelt niet te zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude en witwassen van geld.

Vakbekwaamheid

- erkenning in categorie A - klasse 4
- Een lijst met minstens 3 gelijksoortige werken (zie omschrijving onder punt 'Korte beschrijving van de werken') die de afgelopen vijf jaar werden verricht, welke lijst vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zoniet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht.